Clans of Ankole

ENGANDA Z’ABANYANKORE : EBIBUNU BY’ENGANDA Z’ABANYANKORE (MAIN GROUPS/ROOTS)

1. Abahinda

2. Abagahe

3. Abashambo

4. Abaishikatwa

ABAHINDA

• Abagunda

• Abahinda*

• Abaigara

• Abaikiza

• Abaishanzya

• Abaitira

• Abajwatsya

• Abakimbiri

* A clan within the Bahinda root (group)

• Abakondo

• Abamigwa

• Abarama

• Abarega

• Abashonga

• Abataraaka

• Abayangwe

• Abeerera

ORUGANDA RW’ABAHINDA

These are descendants of Ruhinda, the first Omugabe of Nkore. They are the Royal Clan from which the kings of Nkore were selected. Their sub-clans (emiryango) are…..

EMIRYANGO Y’ORUGANDA RW’ABAHINDA*

• Abahinda Abatukuramaisho-ba Kagarama

• Abahinda Emitare

• Abahinda Embaare

• Abahinda Emitungu

• Abahinda Abakyangire

• Abahinda Ab’ebisharara

• Abahinda Abafeera Ngoma

• Abahinda Ebiruruma

• Abahinda Abajumira

* Within ekibunu (root) of Abahinda is a clan of the Bahinda.

EMIZIRO Y’ABAHINDA Abahinda bazira enkyende, kureka aba:

 • Abagunda n’Abaitira bazira Amashereka

• Abaigara n’Abakimbiri bazira Akafute* n’amaguru * Akafute n’omwana orikubanza amaguru yaaba nazaarwa. (A breech birth.)

ENDAHIRO Z’ABAHINDAKAZI

• Ng’Abahinda bakairagura boona!

• Nga Rwakyasha!

• Nga Mugyenzi akatuhangaana twabaho!

• Nga Ruhinda rwa Njunaki!

ABAGAHE

• Ababiito

• Ababuga

• Abagahe

• Abaganga

• Abagina

• Abaha

• Abahome

• Abahwiba

• Abakibiza

• Abakurungu

• Abamoori

 • Abangwe

• Abanuuma

• Abanyaara

• Abanyahimbi

• Abanyaigana

• Abanyakafunjo

• Abaranzi

• Abarengye

• Abariisa

• Abaruru

• Abashaju

• Abasheegi

• Abashengyeera

• Abasiita

• Abasingo

• Abataayi

• Abataizi

• Abatende

• Abatoroogo

• Abaturumba

• Abayanzi

• Abayebe

• Abayombo

• Abazigaaba

• Abaziro

ABAGAHE …….

 • Beene Biraaro

• Beene Itaka

• Beene Kihimba

• Beene Kyeitamba

• Beene Matsya

• Beene Nyakihunga

• Beene Nyarubamba

EMIZIRO Y’ABAGAHE

Abagahe bazira Ente Ngoobe, kureka aba:

• Ababiito,

Abamoori n’Abazigaaba bazira Engabi

• Abasheegi bazira Orurimi

• Abasingo bazira Omuraara

• Abatoroogo bazira Amara

ENDAHIRO Z’ABAGAHEKAZI

• Nga Beene Biraaro!

• Nga Beene Kigina!

• Ngo Beene Biraaro bakeeshera Kicwamba kya Rwanteera, agandi gaataahana!

• Nga Kabundami ka Mugimba!

• Nga Omwasha wa Nkiri!

• Ninkakusiigye orurimi!

• Nga Beene Muganga aha kitooma kya Muganga!

ABASHAMBO

• Abaami

• Ababyahima

• Abacecezi

• Abacumbwe

• Abacuragyenyi

• Abacwezi

• Abagambira

• Abahambi

• Abahira

• Abahweju

• Abaiteenwa

• Abakungu

• Abaniika

• Abanyaatsi

• Abanyabuhere

• Abanyabusaano

• Abanyakyeru

• Abanyamugamba

• Abanyari

• Abanyonzi

• Abanzira

• Abaraarira

• Abaramira

• Abarigatsa

• Abarima

• Abaroha

• Abasaasira

• Abashaare

• Abashambo

• Abatsyaba

• Abatwa

• Beene Bigyeyo

• Beene Bugiri

• Beene Butundu

• Beene Ishemurari

• Beene Itaka

• Beene Itanzi

• Beene Kagyenda

• Beene Kahaya

• Beene Kihondwa

• Beene Kinyoro

• Beene Kirenzi

• Beene Macwa

• Beene Mafundo

• Beene Muganga

• Beene Muhigi

• Beene Nkuba

• Beene Nyakizi

• Beene Nyaruganzi

• Beene Rugambagye

• Beene Ruhiri

• Beene Rukaari

• Beene Rukima

• Beene Rukongye

• Beene Ruzira

• Beene Rwanyakacwamba

EMIZIRO Y’ABASHAMBO

Haihi Abashambo boona bazira Epa, Endaaro, n’Ekihiira ky’enju ehiriirwemu omwonyo n’amajuta g’ente, kureka aba:

 Abaami, Abasyaba, n’Abatwa bazira Oburunga.

ENDAHIRO Z’ABASHAMBOKAZI

• Nga epa y’Abashambo bazira!

• Abasindi nibairagura beene Kahaya ka Murari!

ABAISHIKATWA

• Abagamba

• Abairuntu

• Abaishazima

• Abaishikatwa

• Abajojo

• Abakombeerwa

• Abanyabigugu

• Abanyaiju

• Abanyamuhanga

• Abanyankune

• Abarende

• Abatahembera

• Abazigye

• Beene Kivuna

• Beene Muhondogwa

• Beene Rushanje

EMIZIRO Y’ABAISHIKATWA

• Abaishikatwa bazira Ente Mbazi hamwe n’Eseenene, kureka aba: • Abairuntu bazira enjojo